Zasady pobytu i korzystania z apartamentów

 

 

 

Zasady pobytu i korzystania z mieszkań,

zwanych potocznie Apartamenty Zabrze, wynajmowanych przez

AB Silesia Sp. z o.o. ul. Kowalska 14/103 Zabrze

KRS: 0000683918, NIP 6482783422, REGON: 36761090300000

 

 

 

§1. Zasady ogólne

 1. AB Silesia Sp. z o.o. zwany dalej Wynajmującym, oddaje osobie wynajmującej apartament, zwanej dalej Gościem, w użytkowanie cały apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem (urządzenia RTV, sprzęt gospodarstwa domowego) i zobowiązuje się zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa.

 2. Gość zobowiązuje się wykorzystywać apartament jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w apartamencie oraz nocowania większej liczby osób niż zadeklarowana i opłacona w trakcie procesu rezerwacji i zameldowania.

 3. Gość otrzymuje komplet kluczy, które zobowiązany jest oddać Wynajmującemu lub osobie przez Wynajmującego wskazanej w dniu wyjazdu.

 4. Doba pobytowa w Apartamentach Zabrze trwa od 16.00 do 12.00 następnego dnia.

 5. Wynajmujący udostępnia zarezerwowane mieszkanie do zakwaterowania w godzinach od 16.00 do 20.00 z możliwością zmiany w/w przedziału czasu ale po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.

 6. W przypadku gdy Gość nie pojawi się w zarezerwowanym mieszkaniu w godzinach 16.00 do 20.00 i nie poinformuje Wynajmującego o spodziewanym spóźnieniu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 7. Właściciel zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w apartamencie przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek lub braków. Za zniszczenie bądź uszkodzenie ścian lub wyposażenia apartamentu, powstałe w czasie pobytu z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób, Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność i zostanie obciążony kosztami napraw oraz dodatkowymi opłatami, m.in. kosztami transportu i obsługą pracowników. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo - Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie. W przypadku zastania uszkodzeń i zniszczeń w apartamencie, Gość zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Właściciela. W takim przypadku Gość nie będzie obciążony kosztami naprawy, a usterka zostanie usunięta w najkrótszym, możliwym czasie. Właściciel ma prawo pobrać depozyt gotówkowy w wysokości równej kwocie rezerwacji w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z ewentualnego zniszczenia apartamentu.

 8. Depozyt gotówkowy zostanie Gościowy zwrócony w dniu wyjazdu. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Właściciela wynikających z ewentualnego zniszczenia apartamentu i/lub jego wyposażenia może być zrealizowane również poprzez dokonanie blokady środków w wysokości równej kwocie rezerwacji przy użyciu karty kredytowej. Gość, który wyraża zgodę na blokadę środków przy użyciu karty kredytowej wyraża jednocześnie zgodę na przechowanie danych karty obejmujących: dane właściciela karty, numer karty, datę ważności oraz kodu CVV oraz na pobranie zablokowanych środków pieniężnych bez fizycznego użycia karty w sytuacji dokonania przez Gościa uszkodzenia apartamentu lub wyposażenia apartamentu. Blokada środków jest dokonywana na okres korzystania z apartamentu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z apartamentu w przypadku włamania.

 9. W przypadku znalezienia w apartamencie rzeczy należących do Gościa, pozostawionych po jego wyjeździe, mogą one, na wyraźną jego prośbę, być odesłane pod wskazany adres na koszt odbiorcy.

 10. Zezwala się na pobyt zwierząt w apartamencie z zastrzeżeniem iż, za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi finansowa odpowiedzialność Gość a w przypadku gdy pobyt zwierzęcia skutkuje koniecznością sprzątania apartamentu w stopniu ponad przeciętnym, wymaga to dodatkowej opłaty określonej przez Właściciela.

 11. Zabrania się palenia tytoniu w apartamencie.

 12. Za zgubienie kluczy do apartamentu Gość ponosi opłatę w wysokości 30 PLN.

 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 rano.

 14. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§2. Rezerwacje i płatności

 1. Goście mogą dokonać wstępnej rezerwacji przez system rezerwacji on-line umieszczony na stronach www.apartamenty-zabrze.pl, www.apartament-zabrze.pl, www.tani-nocleg.zabrze.pl, telefonicznie pod numerami zamieszczonymi na stronach internetowych lub mailowo – ab.silesia@gmail.com.

 2. Właściciel honoruje płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu tradycyjnego lecz tylko po wcześniejszym uzgodnieniu na etapie procesu rezerwacji.

 3. Rezerwacja Standard” - Rezerwacja dokonywana na podstawie zadatku w wysokości 15-30% ceny całkowitej płatnej przelewem na konto podane przez Właściciela lub kartą płatniczą, poprzez system szybkich płatności udostępniony przez Wynajmującego. W sytuacji, gdy wpłata nie zostanie odnotowana we wyznaczonym przez Wynajmującego terminie, zastrzega On sobie prawo do wolnego zadysponowania apartamentem, tzn. do zarezerwowania go dla innego Gościa. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych, prosimy o wysyłkę potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres ab.silesia@gmail.com. Gość ma prawo do rezygnacji z rezerwacji apartamentu, ale przedpłata nie podlega zwrotowi, chyba że przewidują to warunki rezerwacji serwisów rezerwacyjnych pośredniczących w rezerwacji. Skrócenie pobytu powinno być dokonane co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem. Jeżeli zdecydują się Państwo na zmianę na mniej niż 7 dni przed przyjazdem, cena nie może ulec zmianie. W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane wpłaty będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych. Jeżeli numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail podane przy dokonywaniu rezerwacji wstępnej są nieprawidłowe, Właściciel może anulować rezerwację.

 4. Rezerwacja bezzwrotna” - Rezerwacja z wymaganą przedpłatą w wysokości całej kwoty wynajmu płatnej w terminie określonym w warunkach wstępnej rezerwacji. W przypadku płatności kartą płatniczą cała kwota wynajmu zostanie pobrana z karty w dniu rezerwacji. Tej rezerwacji nie można anulować. W przypadku skrócenia pobytu lub całkowitego anulowania rezerwacji z karty kredytowej Gościa zostanie pobrana opłata w wysokości 100% ceny pobytu. W sytuacji, gdy wpłata nie zostanie odnotowana we właściwym terminie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wolnego zadysponowania apartamentem, tzn. do zarezerwowania go dla innego Gościa. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych, prosimy o wysyłkę potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres ab.silesia@gmail.com. Gość ma prawo do rezygnacji z rezerwacji apartamentu, ale zadatek nie podlega zwrotowi.

 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

§3. Zameldowanie

 1. W momencie zameldowania Gość proszony jest o okazanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), w celu spisania podstawowych danych, niezbędnych do wykonania umowy najmu. W przypadku, gdy rezerwacja była potwierdzona przedpłatą, Gość proszony jest o wpłatę reszty należnej kwoty na miejscu. Wynajmujący honoruje płatności gotówkowe w walucie polski złoty lub płatności kartą płatniczą lub kredytową Visa, Visa Electron, MasterCard i Maestro. Karty płatnicze są honorowane po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego o chęci skorzystania z tego rodzaju płatności. W przypadku skrócenia pobytu w trakcie jego trwania płatności nie podlegają zwrotowi.

 

§4. Reklamacje i sytuacje sporne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Wynajmującego, Gościowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

 2. Reklamację należy złożyć pisemnie, wysyłając ją na adres Wynajmującego tj. AB Silesia Sp z o.o. Kowalska 14/103 41-800 Zabrze lub emailem na adres ab.silesia@gmail.com. Reklamacja wysłana emailem musi być wysłana z adresu zarejestrowanego w momencie zgłoszenia rezerwacji.

 3. Reklamacja powinna ona zawierać  imię i nazwisko Gościa składającego rezerwację, numer rezerwacji oraz oraz termin pobytu oraz zgłaszane zastrzeżenia oraz oczekiwania zadośćuczynienia.

 4. Reklamacje rozpatrujemy i udzielamy na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Możliwe jest wydłużenie tego terminu w szczególnie skomplikowanych i trudnych sprawach. Wynajmujący poinformuje o tym przed upływem 30 dniowego terminu. Wynajmujący napisze o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które musimy ustalić i przewidywanym terminie odpowiedzi. Nie będzie on dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 5. W przypadku ewentualnych innych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszych Zasadach pobytu i korzystania z mieszkań, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

 

Jacek Strojny

Prezes Zarządu